Odborní garanti

Velkým přínosem jsou vzdělávací a osvětové spoty. Žáci i studenti se dozví, jak chránit své zdraví, poskytnout pomoc nebo jak se zapojit do zajímavých ekologických projektů.

Na přípravu nejsme sami – velmi vysokou odbornost držíme díky řadě odborných garantů. Seznamte se s těmi nejdůležitějšími garanty osvětové části ÁMOSe:

ADRA – Opravdový svět

Co se skrývá pod pojmem Cíle udržitelného rozvoje? Proč i dnes trpí někteří lidé hlady? Proč jsou někde lidé více nemocní? Proč se potýkáme s čím dál tím většími suchy a hrozivějšími povodněmi? To a mnoho dalšího se žáci a studenti mohou dozvědět díky 17 videospotům, které vznikly v rámci projektu „Opravdový svět“. Usilujeme o podpoření zájmu žáků a studentů o trvale udržitelný rozvoj.

 

Anabell

Centrum Anabell pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy a jim blízkým a dále v oblasti prevence této problematiky již od roku 2002. Poruchy příjmu potravy se většinou týkají právě mladých lidí, žáků a studentů ve věku cca 13 až 25 let, v 90 % případů se jedná o dívky a mladé ženy. Je pro nás ctí být odborným garantem, a přitom také nedílnou součástí tak zajímavého a moderního kanálu, jakým bezpochyby dotykové panely sítě Ámos Vision jsou.

 

Asociace společenské odpovědnosti

Asociace rozvíjí společenskou odpovědnost a udržitelné podnikání v České republice. Sdružuje a propojuje organizace z korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a udržitelného podnikání.

Naše spolupráce se zaměřuje na rozvoj společenské odpovědnosti a šíření osvěty Cílů udržitelného rozvoje. Jednou z mnoha priorit globálních cílů je také kvalita vzdělávání, které spadá do čtvrtého z globálních cílů (SDG 4 = Kvalitní vzdělávání).

 

Asociace Záchranný kruh

Odborný garant pro oblast podpory vzdělávání, prevence a přípravy obyvatel na běžná rizika i rizika mimořádných událostí. Součástí je projekt ,,Ty to zvládneš", který připravil výukové spoty týkající se záchrany lidského života a poskytování první pomoci.

 

Dětské krizové centrum – Linka důvěry

Dětské krizové centrum je nestátní nezisková organizace, která už více než 25 let pomáhá týraným, sexuálně zneužívaným a zanedbávaným dětem. Poskytujeme dětem nejen odbornou péči, ale působí také v oblasti prevence. Spolupráce s Ámos Vision je zaměřena na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.

 

Institut ochrany obyvatelstva

Institut ochrany obyvatelstva se kromě výzkumu a vzdělávání zabývá také preventivně výchovnou činností, která je zaměřena na systematické upozorňování na všechny aspekty, které mohou zapříčinit vznik mimořádné události a jak se při nich zachovat. Jedním ze způsobů, jak oslovit dětskou veřejnost jsou média na školách.

 

Ministerstvo dopravy – oddělení BESIP

Je nám ctí, že ÁMOS získal záštitu Ministerstva dopravy ČR.
S oddělením BESIP intenzivně spolupracujeme na posílení prevence a osvěty v oblasti bezpečnosti silničního provozu na základních a středních školách. Odborný garant Besip poskytuje svá autorská díla pro vysílání v rubrice Dopravní výchova. Po odborné stránce také schvaluje obsah jiných spotů pro tuto rubriku.

 

Registr praxí

Nezisková organizace propojující studenty se světem praxí, skrze kterou mají studenti možnost vyhledávat nové příležitosti k rozvoji svých kompetencí. Mimo nabídky jednotlivých pozic také vytváří standardy v rámci jednotlivých oborů, které přispívají kvalitě praxí a zároveň slouží jako motivační modul jak pro studenta, tak pro společnost. Východiskem takovéto praxe pak je kvalitní potenciální zaměstnanec.  Přímo spolupracuje se školami, oborovými seskupeními, svazy, společnostmi - a to napříč celou ČR. 

Pro všechny, kdo se s praxemi potýkají, také nabízejí bezplatné konzultace, na jejichž základě následně vytváří strategický plán pro maximální spokojenost všech stran.

 

Státní zdravotní ústav – Centrum podpory veřejného zdraví

Odborný garant v oblasti podpory a ochrany zdravého životního stylu. Projekt podpory zdraví v dotačním řízení MZ v rámci programu NPZ PPZ – O svém zdraví si rozhoduješ sám. Oslovujeme co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím videospotů, které mají preventivní, zdravotně výchovný a informační charakter. Chceme tak dosáhnout efektivní prevence chronických neinfekčních onemocnění s důrazem na rizikové faktory především na kouření, alkohol, pohybovou aktivitu a výživu u studentů na základních a středních školách.

 

Spoty a doprovodné informace se zaměřují na témata:

 • prevence sociopatologických jevů
 • první pomoc
 • prevence mimořádných událostí
 • dopravní výchova a bezpečnost
 • prevence šikany
 • poruchy příjmů potravy
 • drogová prevence a prevence kriminality
 • udržitelný rozvoj a ekologie
 • volba povolání 
 • studentské praxe, stáže, brigády
 • podpora technických oborů a řemesel

 


A to díky spolupráci s užitečnými projekty:

 • ADRA
 • Anabell
 • Aplikace záchranka
 • Asociace Záchranný kruh
 • Asociace společenské odpovědnosti
 • Dětské krizové centrum
 • Nenech to být
 • Obědy pro děti
 • Ministerstvo dopravy - Besip
 • Ministerstvo vnitra - Institut ochrany obyvatelstva
 • Registr praxí
 • Srdce s láskou darované
 • Státní zdravotní ústav
 • Škola demokracie
 • Právo na rodiče

 

ÁMOS hrdě podporuje soutěže a ocenění:

 • Zlatý Ámos
 • Zlatý oříšek
 • iKid
 • Dětský čin roku
 • Matematická soutěž Pangea
 • Soutěž a podnikej

 

Všem odborným garantům děkujeme za spolupráci a inspiraci.

Díky nim přináší Ámos informace, které zlepšují mezilidské vztahy, chrání životní porstředí a mnohdy i zachraňují životy.

 

Chcete se také připojit?

Dejte nám vědět a společně připravíme tu nejlepší spolupráci.